องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 15 ม.ค. 2567 ]24
2 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]198
3 คู่มืองานธุรการ [ 1 ก.พ. 2565 ]280
4 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ก.พ. 2565 ]206
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2565 ]187
6 คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการ [ 14 พ.ย. 2561 ]157
7 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]162
8 คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]158
9 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ [ 30 ม.ค. 2561 ]167
10 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2560 ]163
11 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 15 มิ.ย. 2560 ]179
12 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ งานสารบรรณ [ 29 ก.ย. 2559 ]170
13 คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 ก.ค. 2559 ]183
14 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 2 พ.ค. 2559 ]164
15 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การเบิก–จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ [ 4 ก.พ. 2559 ]163
16 การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 24 ธ.ค. 2558 ]179
17 คู่มืองานพัสดุ [ 30 ก.ย. 2558 ]171
18 คู่มือการใช้ Word 2010 [ 30 ก.ค. 2558 ]184
19 คู่มืองานธุรการ [ 27 พ.ค. 2558 ]178
20 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท [ 25 ก.พ. 2558 ]168
 
หน้า 1|2