องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.พ. 2565 ]130
2 คู่มืองานธุรการ [ 1 ก.พ. 2565 ]125
3 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 1 ก.พ. 2565 ]123
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ [ 1 ก.พ. 2565 ]121
5 คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการ [ 14 พ.ย. 2561 ]112
6 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2561 ]118
7 คู่มือการปฏิบัติงานประจำปี2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]112
8 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพ [ 30 ม.ค. 2561 ]117
9 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2560 ]117
10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 15 มิ.ย. 2560 ]113
11 คู่มือการเขียนหนังสือราชการ งานสารบรรณ [ 29 ก.ย. 2559 ]123
12 คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 ก.ค. 2559 ]122
13 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 2 พ.ค. 2559 ]120
14 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน การเบิก–จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ [ 4 ก.พ. 2559 ]114
15 การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 24 ธ.ค. 2558 ]129
16 คู่มืองานพัสดุ [ 30 ก.ย. 2558 ]121
17 คู่มือการใช้ Word 2010 [ 30 ก.ค. 2558 ]122
18 คู่มืองานธุรการ [ 27 พ.ค. 2558 ]127
19 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท [ 25 ก.พ. 2558 ]117
20 พรบ.การคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน1 [ 17 ธ.ค. 2557 ]120
 
หน้า 1|2