องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 11 ม.ค. 2565 ]178
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]23
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]21
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]17
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 10 ส.ค. 2563 ]22
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 [ 10 ส.ค. 2563 ]21
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551 [ 29 ก.ค. 2563 ]17
8 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 [ 29 ก.ค. 2563 ]20
9 พระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]171
10 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]168
11 พระราชบัญญัติสภาตำบล ฉบับที่ 7 ปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]125
12 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 [ 9 พ.ย. 2561 ]122
13 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 9 พ.ย. 2561 ]120
14 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร [ 9 พ.ย. 2561 ]128
15 พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 [ 9 พ.ย. 2561 ]119
16 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 9 พ.ย. 2561 ]132
17 พระราชบัญญัติสภาตำบลฯ [ 9 พ.ย. 2561 ]118
18 ระเบียบบริหารงานบุคคล [ 9 พ.ย. 2561 ]128