องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
ข้อบัญญัติเรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]14
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]16
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]49
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]51
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]44
6 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 [ 10 ส.ค. 2563 ]47
7 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 [ 10 ส.ค. 2563 ]47
8 ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551 [ 29 ก.ค. 2563 ]41
9 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 [ 29 ก.ค. 2563 ]50
10 อำนาจหน้าที่ของอบต. [ 6 ม.ค. 2563 ]157
11 ช่องทางการติดต่อผูู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2563 ]162
12 แผนที่ตำบลหาดนางแก้ว [ 3 ม.ค. 2563 ]259
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 30 ก.ย. 2561 ]163
14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2561 ]164