องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ [ 1 ก.พ. 2567 ]15
2 แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
3 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้น้ำประปา [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
4 แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำ [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
5 แบบฟอร์มคำขอใช้รถกระเช้า [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
6 แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการรถน้ำ [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
7 แบบฟอร์มการขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจำหมู่บ้าน [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
8 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
9 แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
10 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 ธ.ค. 2566 ]12
11 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
12 แบบฟอร์มหนังสือรับรองการดูแลคนพิการ [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
13 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 1 ธ.ค. 2566 ]7
14 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]228
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]152
16 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]155
17 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]178
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]159
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]149
20 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]154
 
หน้า 1|2