องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริหารพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลาดยางสายหลักผ่านหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2,3,4,6  นอกนั้นเป็นถนนดินลงลูกรังและมีถนนคอนกรีตบางส่วน การเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจำทางเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               -              แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                 -              แห่ง

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบ 100 %

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ                                                                   1              สาย

บึง, หนองและอื่นๆ                                      12           แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                                                                       -              แห่ง

บ่อน้ำตื้น(บ่อขุด)                                         108            แห่ง

บ่อโยก                                                             41           แห่ง

คลองส่งน้ำ                                                         2              แห่ง

สระน้ำ                                                                 6              แห่ง

ระบบประปา                                                      3              แห่ง