องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

      การศึกษา

          -  ประชากรส่วนใหญ่  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน  4  แห่ง  ประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน  1,625  คน  จบสูงกว่าภาคบังคับจำนวน  517  คน 

     ศาสนา

              ศาสนา  เพียงศาสนาเดียว  คือ  ศาสนาพุทธ  ประชากรจำนวน  4,267 คน  นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสำนักสงฆ์  4  แห่ง  ผู้ชายอายุครบ  20  ปี  บริบูรณ์  ก็จะอุปสมบทความประเพณีสืบทอดกันมา  วันพระหรือเทศกาลสำคัญประชาชนก็จะไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม

                                                -  วันขึ้นปีใหม่                                     -  ทำบุญออกพรรษา

                                                -  ประเพณีสงกรานต์                         -  ทำบุญกฐิน

                                                -  งานบวชนาค,ทำขวัญนาค             -  เทศมหาชาติ

                                                -  งานแต่งงาน                                     -  ลอยกระทง

                                                -  ทำบุญเข้าพรรษา                             -  ทำบุญสราท

                                                -  แห่นางแมว