องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

       อาชีพ

               อาชีพของประชากรส่วนใหญ่จะทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ อีก

ส่วนหนึ่งทำงานโรงงานในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

        หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร                                              -              แห่ง

- โรงแรม                                              -              แห่ง

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                            -              แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม                      -              แห่ง

- โรงสี                                                   -              แห่ง

        แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร

               -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

               -  กองทุนหมู่บ้านเงินล้าน

               -  กองทุน  กขคจ

               -  สหกรณ์การเกษตร

               -  ญาติพี่น้อง,นายทุนและธนาคารพาณิชย์