องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป    

                ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากที่ว่า อำเภอกบินทร์บุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อแนวเขตหลายตำบล  ดังนี้  

                ทิศเหนือ               ติดกับ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศใต้                     ติดกับ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก       ติดกับ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันตก          ติดกับ ตำบลท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

             เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว  มีพื้นที่ประมาณ  42.298  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  26,130.012 ไร่

             ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง สภาพดินเป็นดินปนทราย 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  พืชส่วนใหญ่เป็นพืชอายุสั้น  เพราะถึงฤดูฝนน้ำจะท่วมทุกปี

             หมู่บ้าน  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วมีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน

             ประชากร  ความหนาแน่นของประชากรในเขตพื้นที่โดยเฉลี่ย  27  คนต่อตารางกิโลเมตร