องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

หาดนางแก้วน่าอยู่  บึงสมบูรณ์ถิ่นมัจฉา  ชาวประชาเข้มแข็ง  มีพร้อมประเพณี  คนดีถิ่นชายน้ำ  งามล้ำปราสาทหิน

 

 

เจตนารมณ์ในการพัฒนาตำบลหาดนางแก้ว

พัฒนาไปในทางทิศที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นสังคมที่สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน โดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง อยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล

นำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง สามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก ควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงาม....