องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 
 

นายวิสุทธิ์ มุ่งรวยกลาง

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

นายวิสุทธิ์ มุ่งรวยกลาง

นักวิชาการศึกษา
 


 

น.ส.พรรณนภา สายแดง


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


น.ส.ธันยามัย ทรัพย์ประสม

นางวรนุช เอี่ยมเหนือ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ปรียาภรณ์ รัตนวัชรากร

นางกฤษณา คำพันธุ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก