องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
กองช่าง


นายอนณ  สุนทรอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายช่างโยธา
นางหนึ่งฤทัย  ศรีตระเวร นายนคร  ปาเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวปนัดดา ร้อยกอง -ว่าง-
พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำสถานีบ้านหาดกระจงหมู่3