องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
กองคลัง

นางกรณะภา  ปัทมเกตุ
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นางนุจนาต  นาคช่วย นางชฎาพร  อินทนัน นางธรรญชนก  พุฒศิริ

นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน