องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
 นายอนณ   สุนทรอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวชิรวัตติ์  สุการมณิโรจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  
นางสาววิลาวรรณ  ผาสุขฤทธิ์
นางสาวจริญญา ไชยสงโท นางสาวอรณิการ์   จารุณะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

-ว่าง-
นางสาวนิติมา  ออมสิน นางสาวปิ่นอนงค์  อัตตโน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุนทร   เอี่ยมเหนือ  นายเดชา  รื่นสดใส นายมงคล  ช้างนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


-รอบันทึก- นายจิรพัฒน์   ปาเดช

 พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

   

 นางทองม้วน   หลำบางช้าง  

 พนักงานทั่วไป