องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สำนักปลัด

 นายวชิรวัตติ์   สุการมณีโรจน์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวชิรวัตติ์  สุการมณิโรจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  
นางสาววิลาวรรณ  ผาสุขฤทธิ์
นางสาวจริญญา ไชยสงโท นางสาวอรณิการ์   จารุณะ นางสาวพัทธยา โตด้วง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา ทิพยรุ่งโรจน์ นางสาวนิติมา  ออมสิน นางสาวปิ่นอนงค์  อัตตโน นางสาวยุพเยาว์ กันนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสุนทร   เอี่ยมเหนือ  นายเดชา  รื่นสดใส นายมงคล  ช้างนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 นางทองม้วน   หลำบางช้าง นายจิรพัฒน์   ปาเดช นายจีรุตถ์ เสาวคนธ์
คนงาน
ตกแต่งสวน
คนงาน

 
 
นายธวัชชัย เรืองโภชน์

 
คนงาน