องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอนณ  สุนทรอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
โทรศัพท์ 065-4851368
 
นายวชิรวัตติ์ สุการมณีโรจน์

นางกรณะภา  ปัทมเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองกลัง
โทรศัพท์ 084-7794265
โทรศัพท์ 086-8162228
 
 
นายอนณ  สุนทรอินทร์
นายวิสุทธิ์ มุ่งรวยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา