องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางกุหลาบ สมโภชน์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอารี เหยี่ยวมนต์ชัย นายอนณ  สุนทรอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกุหลาบ สมโภชน์
นางอารี เหยี่ยวมนต์ชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 
นายปรีชา จันทร์ประทุม
นายจำเนียร นาคหมวก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4นายบัญชา โคตะดี
นายวิมล สายแดง
นายธวัชชัย ไหมทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7