องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th

 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ประจำปี 2565


        เมื่อวันที่  25 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นายอนณ  สุนทรอินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว เป็นประธานกรรมการ  บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ  โดยได้ประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน และเห็นชอนแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2023-04-19
2023-03-30
2023-03-15
2023-01-05
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-26
2022-08-10
2022-07-26