กิจกรรมทวนสอบการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

  ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.หาดนางแก้ว)

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อบต.หาดนางแก้ว ครั้ง 4/2566

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566