โครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566

  อบต.หาดนางแก้ว ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566

  โครงการจุดบริการประชาชนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566