วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเทคอนกรีตบ้านวังบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างประเมินความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบึงน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหารถรับส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้วประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง