วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินพร้อมฝังกลบงานขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเทคอนกรีตบ้านวังบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเทคอนกรีตบ้านวังบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหาดกระจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงสูบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง