วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างกู้แพขึ้นจากน้ำพร้อมซ่อมแซมปะผุเชื่อมรอยต่อตะเข็บแพเหล็กสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหาดกระจง หมู่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์แข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการหนูน้อยรักการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง