วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์แข่งขันกีฬาและถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการหนูน้อยรักการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมปรับเกรดและบดอัด สายบ้านสนาม หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ