วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฎิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างกู้แพขึ้นจากน้ำพร้อมซ่อมแซมปะผุเชื่อมรอยต่อตะเข็บแพเหล็กสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านหาดกระจง หมู่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง