วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างและอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตติ์
1  ต.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๔ บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านนายประสิทธิ์ บุญเลิศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๕ บ้านเขาดิน สายบ้านโคกบุตาอ่วมถึงบ้านบึงแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่๕ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง