วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
เช่าเวทีและเครื่องเสียง เพือใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
เช่าเต็นท์และเก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๕ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนลาดยาง สายบ้านหาดยาว - บ้านบุญเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง