วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างโต๊ะ เก้าอี้ และเวที โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม)
26  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง