วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างทางพาดลงนาแปลงนาชาวบ้าน หมู่ที่1 บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่6 บ้านเกาะลอย สายจากบ้านนางสูญ ไชยชุน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง