วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตู หน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากโรงเรียนวัดหาดสูง ถึง บ้านนางเอมอร อินต๊ะนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างรถปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากถนน คสล.เดิม บ้านนางปทุมรัตน์ แก้วการะเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านหางฉลาด ต่อจากถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง