วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
จ้างติดคังไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจัดทำเอกสารประกอบคำบรรยาย พร้อมวัสดุเครื่องเขียน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง