วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริมนม สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเครื่องจักรปรับเกรดพร้อมบดอัดงานหินคลุกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด สายจากบ้านหาดสูง - บ้านนางเอมอร อินต๊ะนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตติ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)