วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง