วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากถนน คสล.-บ้านนายสมชาย ถึกไทย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเพชรเอิม สายจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง-บ้านทุ่งแฝก ถึงแม่น้ำบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด สายจากถนนคอนกรีต-บ้านนางบุญเรือน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากศูนย์ฝึกอาชีพหมู่6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง