วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างคนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มกราคม - มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว มกราคม - มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) เดือนมกราคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มกราคม-มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าถนนพลังงงานแสงอาทิตย์ บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง