วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลพวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนตู้เซฟตี้พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง