วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ต.ค. 2561
ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตติ์
1  ต.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๔ บ้านหนองกง สายต่อจากบ้านนายประสิทธิ์ บุญเลิศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่๕ บ้านเขาดิน สายบ้านโคกบุตาอ่วมถึงบ้านบึงแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่๕ บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง