วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างทางพาดลงนาแปลงนาชาวบ้าน หมู่ที่1 บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่6 บ้านเกาะลอย สายจากบ้านนางสูญ ไชยชุน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง