วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ รพ.สต.หาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง