วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเพชรเอิมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ที่มิใช่ยา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งท่อพีวีซี ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง