วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง