วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา ของรางวัล และวัสดุตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมคันดินคลองส่งน้ำ สถานีบ้านหาดกระจง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
เช่าเต็นท์ และ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง