วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างจัดหารถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง