วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม นม สพฐ.(2/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างคนงานทั่วไป ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง