วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างคนทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างกำจัดวัชพืช บริเวณรอบโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมประตูรั้วอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง