วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างขยายสระภายในหมุ่บ้าน หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนมีนาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง