วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้าน หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ชนิดฝังดิน หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง