วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
เช่าเต็นท์ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง