วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างแหล่งการเรียนรู้และส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง