วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์และเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างคนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน มกราคม - มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดนางแก้ว มกราคม - มีนาคม 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง