วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ชนิดฝังดิน หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง