วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างถมดินลานกีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมบดอัด หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง