วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริมนม เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างจัดหารถ รับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง