วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ ต่อจากถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง