วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการ โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างคนทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง