วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสาวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านหาดกระจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชั้นวางเอกสารและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเพชรเอิมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการแพทย์ที่มิใช่ยา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง