วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในศูนย์พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ หมู่5 บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง