วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2565
จ้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อสารส้มก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่๖ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีคัดเลือก
30  ธ.ค. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปา หมู่3 บ้านสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่3 บ้านสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมกราคม -มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง