วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กพร้อมไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
เช่าเต็นท์ เพื่อตั้งตามจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง