วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปา หมู่3 บ้านสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่3 บ้านสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนมกราคม -มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา(water system) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมประปารื้อปั้มบาดาล หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง