วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหาดกระจง หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อสารส้มก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่๖ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีคัดเลือก